Kariera

Podstawą sukcesów POLOmarketu są nasi pracownicy.

W naszej sieci sklepów panuje przekonanie, że pracownicy stanowią cenny kapitał, którego wartość powinno się systematycznie podnosić, inwestując w niego poprzez system szkoleń i inne formy doskonalenia zawodowego.

Osoba podejmująca pracę w POLOmarkecie ma możliwość poznania najwyższych standardów pracy w sieci handlowej, udoskonalenia swoich umiejętności oraz zdobycia cennych doświadczeń.


Dziś zatrudniamy ponad 5 500 osób na terenie całej Polski i tym samym jesteśmy jednym z największych pracodawców w kraju.

Opieka medyczna

POLOmarket – Wspólnie dbamy o zdrowie!

Sprawy zdrowotne zawsze odkładamy na później, mimo iż zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo są istotne. Zazwyczaj po poradę lekarską udajemy się w ostateczności, gdy objawy choroby staną się wysoce niepokojące, a dyskomfort na tyle dojmujący, że nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Tymczasem to właśnie dobre zdrowie pozwala nam cieszyć się każdą chwilą, mieć energię do działania i zarażać optymizmem wszystkich dookoła. 

Dbając o zdrowie swoich pracowników, w ramach programu "POLOmarket - Wspólnie dbamy o zdrowie", POLOmarket zapewnia prywatną opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę wszystkim pracownikom. Oferowane w ramach pakietu świadczenia uwzględniają warunki i specyfikę pracy w sektorze handlu. To doskonała okazja, aby zadbać o siebie i mieć pewność, że ze zdrowiem wszystko jest w porządku. W końcu zdrowie jest najważniejsze!

Oferty pracy - centrala

Należy zaakceptować komunikat, aby przejść do ofert pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. I. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest „POLOmarket” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebni, (Pakość 88-170, Giebnia 20).
 2. Z ADO może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: rekrutacje@polomarket.pl, telefonicznie pod numerem +48 801 162 160 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email: daneosobowe@polomarket.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Dane zbierane są dla potrzeb rozstrzygnięcia danej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - także dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO. Podanie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia danej rekrutacji oraz dla potrzeb wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach jest Pani / Pana zgoda, o ile - w przypadku przyszłych rekrutacji - taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia danej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana odrębnej zgody na uwzględnienie danego zgłoszenia dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO – nie dłużej jednak niż prze okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 7. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla ADO usługi związane z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych i usługi informatyczne. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawy Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. IX. Przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb danej rekrutacji lub dla potrzeb przyszłych rekrutacji, o ile taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że spółka „POLOmarket” Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania od Pani/Pana dodatkowej, dobrowolnej, pisemnej zgody.
 11. „POLOmarket” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

UWAGA!

W związku z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), aby umożliwić "POLOmarket" Sp. z o.o. kontakt z Państwem i uwzględnienie Państwa aplikacji w procesie rekrutacyjnym, dokumenty CV przesyłane do Nas przez Państwa obowiązkowo powinny zawierać następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez „POLOmarket” Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni (KRS: 204601) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Mogą Państwo wyrazić także (nieobowiązkowo) zgodę na udział Państwa aplikacji w przyszłych rekrutacjach "POLOmarket" Sp. z o.o. Wówczas, w Państwa dokumencie CV powinna znaleźć się dodatkowa klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez „POLOmarket” Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni (KRS: 204601) dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ww. spółkę.

W przypadku, gdy w dokumencie CV podają Państwo dodatkowe dane, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców kandydata, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, należy w dokumencie CV dodać obowiązkowo klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez „POLOmarket” Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni (KRS: 204601) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji.

zrozumiałem i akceptuję

Oferty pracy - sklepy

Należy zaakceptować komunikat, aby przejść do ofert pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) jest każdorazowo wskazany w treści ogłoszenia o pracę.
 2. Z ADO może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email wskazany w treści ogłoszenia, telefonicznie pod numerem Infolinii +48 801 162 160 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez adres email wskazany w treści ogłoszenia o pracę lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Dane zbierane są dla potrzeb rozstrzygnięcia danej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - także dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO lub dla potrzeb innych rekrutacji prowadzonych przez podmioty należące do Sieci POLOmarket. Podanie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji oraz dla potrzeb wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ADO lub innych rekrutacjach prowadzonych przez podmioty należące do Sieci POLOmarket jest Pani / Pana zgoda, o ile - w przypadku przyszłych rekrutacji lub innych rekrutacji prowadzonych przez podmioty należące do Sieci POLOmarket, taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana odrębnej zgody na uwzględnienie niniejszego zgłoszenia dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO lub innych rekrutacji prowadzonych przez podmioty należące do Sieci POLOmarket – nie dłużej niż prze okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 7. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla ADO usługi związane z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych i usługi informatyczne, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez podmioty należące do Sieci POLOmarket - tym podmiotom. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawy Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji i dla potrzeb przyszłych rekrutacji, o ile taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że ADO będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania od Pani/Pana dodatkowej, dobrowolnej, pisemnej zgody.
 12. ADO zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

UWAGA!

W związku z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), aby umożliwić Nam kontakt z Państwem i uwzględnienie Państwa aplikacji w procesie rekrutacyjnym, dokumenty CV przesyłane do Nas przez Państwa obowiązkowo powinny zawierać następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Mogą Państwo wyrazić także (nieobowiązkowo) zgodę na udział Państwa aplikacji w przyszłych rekrutacjach Sieci POLOmarket. Wówczas, w Państwa dokumencie CV powinna znaleźć się dodatkowa klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Sieć POLOmarket.

Mogą Państwo wyrazić także (nieobowiązkowo) zgodę na udział Państwa aplikacji w rekrutacjach podmiotów należących do Sieci POLOmarket. Wówczas, w Państwa dokumencie CV powinna znaleźć się dodatkowa klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb innych rekrutacji prowadzonych przez podmioty należące do Sieć POLOmarket.

W przypadku, gdy w dokumencie CV podają Państwo dodatkowe dane, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców kandydata, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, należy w dokumencie CV dodać obowiązkowo klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji.

zrozumiałem i akceptuję

Oferty pracy - Centrala - logistyka

Należy zaakceptować komunikat, aby przejść do ofert pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest „AMG Invest” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebni, (Pakość 88-170, Giebnia 20).
 2. Z ADO może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: logistyka@polomarket.pl, telefonicznie pod numerem +48 801 162 160 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email: daneosoboweamg@polomarket.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Dane zbierane są dla potrzeb rozstrzygnięcia danej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - także dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO. Podanie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia danej rekrutacji oraz dla potrzeb wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach jest Pani / Pana zgoda, o ile - w przypadku przyszłych rekrutacji - taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia danej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana odrębnej zgody na uwzględnienie danego zgłoszenia dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO – nie dłużej jednak niż prze okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 7. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla ADO usługi związane z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych i usługi informatyczne. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawy Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb danej rekrutacji lub dla potrzeb przyszłych rekrutacji, o ile taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że spółka „AMG Invest” Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania od Pani/Pana dodatkowej, dobrowolnej, pisemnej zgody.
 12. „AMG Invest” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

UWAGA!

W związku z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), aby umożliwić "AMG Invest" Sp. z o.o. kontakt z Państwem i uwzględnienie Państwa aplikacji w procesie rekrutacyjnym, dokumenty CV przesyłane do Nas przez Państwa obowiązkowo powinny zawierać następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez „AMG Invest" Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni (KRS: 234695) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Mogą Państwo wyrazić także (nieobowiązkowo) zgodę na udział Państwa aplikacji w przyszłych rekrutacjach "AMG Invest" Sp. z o.o. Wówczas, w Państwa dokumencie CV powinna znaleźć się dodatkowa klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez „AMG Invest" Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni (KRS: 234695) dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ww. spółkę.

W przypadku, gdy w dokumencie CV podają Państwo dodatkowe dane, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców kandydata, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, należy w dokumencie CV dodać obowiązkowo klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez „AMG Invest" Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni (KRS: 234695) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji.

zrozumiałem i akceptuję